ให้บริการสำหรับ:

1. ลูกค้าที่ติดต่อมากจากเว็บไทยบายเนเจอร์

ช่วยเสนอราคา เจรจาต่อรอง และปิดการขาย

2. ติดต่อเจรจาธุรกิจกับต่างชาติ

ช่วยติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับคู่ค่าต่างประเทศอย่างที่ต้องการ

3. ติดต่อนำเข้าและส่งออกสินค้า

ช่วยประสานงานซื้อหรือขายกับต่างชาติ รวมถึงขั้นตอนหรือเอกสารที่จำเป็น

Matching Service

Matching Service